GDPR – ochrana soukromých údajů

Zásady zpracování osobních údajů

Podmínky zpracování osobních údajů:
Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen ,,GDPR“) je zpracování zákonné:

  • pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů;
  • pro splnění právní povinnosti, která se na správce (případně zpracovatele) vztahuje;
  • subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů;
  • pro účely oprávněných zájmů příslušného správce, zpracovatele či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů (především práv dětí);

Stavební firma PODHLEDY spol. s.r.o jakožto Správce osobních údajů plní tuto povinnost a zpracování osobních údajů provádí pouze v těchto případech.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů
V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu uvedených na našich stránkách.

  • Právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.
  • Můžete vyzvat společnost PODHLEDY spol. s.r.o k doložení účelu zpracování ve lhůtě maximálně 30 dní. Správce vás bude informovat, jaké osobní údaje zpracovává a z jakého hlediska.
  • Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.
  • Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje.
  • Právo na přenositelnost. Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup – jen s tím rozdílem, že vám informace pošleme ve strojově čitelné podobě (během 30 dní).
  • Právo na výmaz (být zapomenut). Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě budou veškeré vaše osobní údaje smazány během 30 dní. Údaje nemohou být smazány, pokud se k těmto identifikačním údajům vztahují plnění smlouvy či platná legislativa (zákon o archivnictví, zákon o účetnictví apod.)

Zabezpečení a ochrana osobních údajů
Vaše osobní údaje slouží pouze pro naše účely a data nejsou žádným dalším způsobem předávány, či přeprodávány třetí straně.
Chráníme vaše osobní údaje pomocí technických a organizačních opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů (zabezpečení výpočetní techniky pomocí hesel či zabezpečovacích programů, pravidelné školení pro zaměstnance, šifrování dat apod.).

Mlčenlivost a uchování dat
Stavební společnost PODHLEDY spol. s.r.o dbá na mlčenlivost vůči subjektům údajů i vůči zpracovatelům. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů mezi naším společností a Vámi. Bez vašeho souhlasu nebudou osobní údaje vydány žádnému neoprávněnému subjektu.

Předávání dat mimo Evropskou unii
Veškeré zpracování osobních údajů je prováděno pouze na území EU.

Závěrečná ustanovení
Tyto zásady zpracování nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

 


Kontakt

PODHLEDY, spol. s r.o.
Radyňská 463/33
+420 377 449 418